Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2022 roku

udostępnij

                                                                                Stare Babice, dn. 04 lutego 2022 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2022 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr 7/2022 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 18 stycznia 2022 roku.

  1. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację „Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w 2022 roku została złożona jedna oferta –  Fundacji Nasze Szczęścia z siedzibą 05-080 Izabelin, ul. Mościckiego 71, która realizację Programu będzie prowadziła w Klubie Mieszkańca Domu Kultury Stare Babice z siedzibą 05-082 Stare Babice, ul. Polna 40 lub w trybie zdalnym na wypadek obostrzeń lub na żądanie ciężarnej.
  2. Fundacja otrzyma środki finansowe na realizację przedmiotowego programu. Za wykonanie jednego kursu (cyklu szkoleniowego) Fundacja Nasze Szczęścia zaoferowała kwotę 5 700,00 zł brutto.
  3. Wysokość kwoty przeznaczonej na realizację całego programu i przekazana ww. Oferentowi na realizację wyniesie maksymalnie 28 500 zł + 1 000 zł (koszty działań promujących Program), łącznie 29 500 zł brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych).
  4. Planuje się przeprowadzenie maksymalnie 5 kursów, w których (w każdym kursie) będzie mogło wziąć udział od 3 do 6 par uczestników wg kolejności zgłoszeń.
  5. Na realizację zadania Wójt Gminy Stare Babice zawrze umowę z Oferentem zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia o przedmiotowym konkursie.
  6. Realizacja programu rozpocznie się od daty zawarcia umowy i będzie trwać do wyczerpania środków finansowych, jednak nie dłużej niż do 15 grudnia 2022 r.

 

 

                       

                     (-) Sławomir Sumka

          Wójt Gminy Stare Babice