Rozwój ścieżek rowerowych w gminie

udostępnij

Gmina Stare Babice realizuje obecnie projekt pn.: „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice”.

Do 25 czerwca 2021 r. planowane jest ukończenie budowy pierwszego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Pohulanka (od ul. Sienkiewicza do ul. Zielonej). W przygotowaniu jest również postępowanie na wyłonienie wykonawcy dwóch kolejnych ścieżek:

  • odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Szymanowskiego (od ul. Lutosławskiego do posesji nr 15A, zad. 1)
  • odcinek drogi rowerowej przez las (od ul. Decowskiego do ul. Sikorskiego, zad. 3A)

 

Na początku lutego zatwierdzony został pierwszy wniosek o płatność ww. projektu. Gmina otrzyma zwrot poniesionych do tej pory kosztów na wykonanie dokumentacji 5 odcinków ścieżek oraz prace budowlane wykonane w 2020 r., łącznie ponad 165 tys. zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków RPO WM 2014-2020.

Kolejny projekt na dofinansowanie ścieżek rowerowych został złożony w konkursie w grudniu 2020 r.

  • Konkurs Nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-107/20
  • Działanie 4.3 – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
  • Poddziałanie 4.3.2 – Mobilność miejska w ramach ZIT 
  • Typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.  

Pozytywną ocenę formalną otrzymało 6 z 8 złożonych wniosków, w tym partnerski wniosek gmin: Łomianki, Stare Babice, Izabelin i Czosnów. Obecnie wnioski przechodzą przez II etap – ocena merytoryczna.

Strona Konkursu