Sławomir Sumka Wójt Gminy Stare Babice z wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2023 rok

udostępnij

Podczas czwartkowego posiedzenia Rady Gminy Stare Babice Radni udzielili wotum zaufania za rok 2023 oraz absolutorium z wykonania budżetu za rok 2023 Wójtowi Gminy Stare Babice Panu Sławomirowi Sumce stosunkiem głosów: (I) 13 głosów za, przy 5 głosach przeciwnych oraz (II) 18 głosów za, przy braku głosów przeciwnych.

Głosowanie tzw. uchwały absolutoryjnej oznacza stwierdzenie prawidłowości działań finansowo-gospodarczych i wykonawczych podejmowanych w roku ubiegłym przez Kierownika Jednostki. Wotum zaufania dotyczy pozytywnej oceny działalności Wójta Gminy.

W trakcie dzisiejszej Sesji Rady Gminy prezentowano również Raport o stanie Gminy Stare Babice za rok 2023 dostępny pod linkiem https://stare-babice.pl/raport-o-stanie-gminy-stare-babice-za-rok-2023/. Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe gminy pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Wójt Gminy Pan Sławomir Sumka podziękował wszystkim Radnym, Pani Skarbnik Marioli Sarzyńskiej, Urzędnikom oraz Kierownikom i Pracownikom jednostek w tym placówek edukacyjnych za dotychczasową pracę i wkład w rozwój Gminy Stare Babice.

Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice Pan Remigiusz Fijołek na zakończenie obrad ogłosił przerwę wakacyjną w obradach i posiedzeniach Rady.