Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem stanowiących własność Gminy Stare Babice (Wojcieszyn)

udostępnij

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność  Gminy została przeznaczona do najmu.

Opis i położenie

 

Wojcieszyn

nieruchomość  gruntowa

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej WA1P/00060934/1
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów 41
Powierzchnia nieruchomości  0,61 ha  , z czego 100 mprzeznaczono do najmu wraz z zapewnieniem dojazdu do nieruchomości poprzez działki nr ew. 32/3, 32/4, 34/4, 34/5 i 34/6 z obrębu Wojcieszyn
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Stare Babice
Nr XLVI/496/18 z dnia 11 października  2018 r., przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została pod teren usług celu publicznego U1.
Forma przekazania nieruchomości i sposób Oddanie gruntu w najem  na 10 lat
Wysokość  czynszu miesięcznego Miesięczna  stawka czynszu netto – 5 062,12 zł. Kwota czynszu będzie powiększona o podatek od towarów
i usług VAT, ustalony według obowiązującej stawki.
Warunki zmiany wysokości czynszu Czynsz podlega waloryzacji raz w roku   w oparciu
o średnioroczny wskaźnik  wzrostu cen i usług  konsumpcyjnych  za ubiegły rok, ogłaszany  przez Prezesa  Głównego  Urzędu Statystycznego.
Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu Opłaty miesięczne, płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
Uwagi Umowa może być wypowiedziana przez Wynajmującą
z zachowaniem 1-miesięcznego  terminu wypowiedzenia w przypadku gdy przedmiot najmu  będzie niezbędny na cele szczególnie ważne dla gospodarki Gminy lub zmiany jego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.