Sprawa działki 139/1 w Lipkowie

udostępnij

Urząd ma obowiązek prawny prowadzić postępowanie administracyjne w odpowiedzi na każdy wniosek o usuniecie drzew, który wpływa do urzędu.
Samo złożenie wniosku nie przesadza o sposobie jego rozpatrzenia.

Na początku września 2021 r., inwestor złożył wniosek o usunięcie drzew z terenu działki 139/1 w miejscowości Lipków. Przedmiotowy wniosek nie obejmuje drzew o charakterze pomnikowym. Drzewa o charakterze pomnikowym występują wzdłuż cieku wodnego, a Wnioskodawca nie wnioskuje o ich usunięcie.

Zgodnie z planem miejscowym granica terenu objętego wnioskiem znajduje się poza terenem ochronnym obowiązującym wzdłuż Lipkowskiej Wody i Stawu. Nieruchomość położona jest na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w związku z czym urząd wystosował wniosek o wydanie opinii do Marszałka Województwa Mazowieckiego w tej sprawie. Opinię tę otrzymaliśmy 17 listopada 2021r. W opinii Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego stwierdzono, że „Ze względu na dużą różnorodność biologiczną, wartość przyrodniczą i krajobrazową terenu, możliwość pełnienia funkcji lokalnego korytarza ekologicznego, a także występowanie cennych okazów, usunięcie drzew w celu zagospodarowania urbanistycznego wskazanej nieruchomości będzie stanowić stratę w zasobach przyrodniczych i nie jest uzasadnione”.

Przedmiotowa działka jest uwzględniona w rozporządzeniu z dnia 25 września 1997 r. w sprawie Kampinoskiego Parku Narodowego jako obszar wchodzący w skład parku.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz w związku z zapisami art. 83a ust. 3 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098) organ niezwłocznie prześle komplet dokumentacji w przedmiotowej sprawie do dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego  z wnioskiem o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie.

 

Opinia Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego: