UWAGA – Komunikat w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem

udostępnij

Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu warszawskiego zachodniego została wyznaczona strefa objęta zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI),
w skład której weszły następujące miejscowości: Lipków, Koczargi Stare, Stanisławów.

W strefie objętej zakażeniem NAKAZUJE SIĘ:

1) utrzymywanie drobiu i innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt
z drobiem lub ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz kontakt z dzikimi ptakami;

2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przy kontakcie z drobiem, odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące lub wychodzące do/z gospodarstwa;

3) zabezpieczenie ściółki w sposób uniemożliwiający kontakt z ptakami dzikimi oraz ich odchodami;

4) zabezpieczenie paszy i wody przeznaczonej dla ptaków przed kontaktem z ptakami dzikimi oraz ich odchodami;

5) powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii Powiatu Warszawskiego Zachodniego
w Ożarowie Mazowieckim lub właściwego wójta/burmistrza, o każdym przypadku stwierdzenia znacznej liczby padnięć drobiu lub dzikich ptaków;

6) monitorowanie obecności padłych ptaków w środowisku naturalnym i pobieranie próbek do badań laboratoryjnych oraz niezwłoczne, bezpieczne unieszkodliwianie ich zwłok;

7) zgłaszanie przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich przypadków padnięć dzikich ptaków lub podejrzeń wystąpienia wysoce zjadliwej grypy u ptaków odstrzelonych.

W strefie objętej zakażeniem ZAKAZUJE SIĘ organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, na których są gromadzone drób i inne ptaki.

Nakazy i zakazy, o których mowa powyżej obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo w strefie objętej zakażaniem.

 

PEŁNA TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA DOSTĘPNA JEST TUTAJ.