Nieruchomość przeznaczona do oddania w użyczenie

udostępnij

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomości stanowiące własność  Gminy zostały przeznaczone do oddania w użyczenie.

Opis i położenie

 

Zielonki-Parcela, Stare Babice, Koczargi Stare,

część działek gruntowych niezabudowanych

Oznaczenie nieruchomości wg
księgi wieczystej

WA1P/00061560/5, WA1P/00090872/7, WA1P/00106470/5
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów 360, 636, 249
Powierzchnia nieruchomości około 0.7981 ha,  z czego około  12 m2 przeznaczono do oddania w użyczenie
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Stare Babice
Nr VIII/55/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.,:działka nr ew. 360 z obrębu Zielonki-Pracela     przeznaczona jest pod teren usług celu publicznego (U1), działka  nr ew. 636 z obrębu Stare Babice przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN1) oraz teren zieleni urządzonej (ZP),  działka nr ew. 249 z obrębu Koczargi Stare przeznaczona jest pod teren  usług celu publicznego (U1).
Forma przekazania nieruchomości i sposób Oddanie gruntu w użyczenie na okres 3 lat
Uwagi Umowa może być wypowiedziana przez Użyczającą
z zachowaniem 14 dniowego  terminu wypowiedzenia  w przypadku, gdy przedmiot użyczenia będzie niezbędny na cele szczególnie ważne  dla gospodarki Gminy  lub zmiany jej przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Wykaz Załącznik do Zarządzenia nr 188//2021 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 10 września 2021 r.