Wójt z absolutorium i bez wotum

udostępnij

Rada Gminy Stare Babice udzieliła Wójtowi Gminy Stare Babice absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2021 i jednocześnie nie udzieliła wotum zaufania.

Na XLIX Sesji Rady Gminy Stare Babice, która odbyła się 30 czerwca 2022 roku, radni udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Stare Babice z wykonania budżetu za rok 2021. Uchwała ta była zgodna zarówno z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, jak też opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Z prawnego punktu widzenia, udzielenie absolutorium to potwierdzenie przez Radę Gminy, że wójt prawidłowo zrealizował budżet Gminy, czyli zgodnie z prawem wydatkował publiczne pieniądze. Absolutorium jest rodzajem kontroli Rady Gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności wójta.

Jednocześnie w głosowaniu nad wotum zaufania dla Wójta Gminy Stare Babice za rok 2021,  siedmiu radnych zagłosowało przeciwko jego udzieleniu, a dwóch wstrzymało się od głosu. Przeciwko udzieleniu wotum zagłosowali radni: Henryk Kuncewicz, Krzysztof Szuba, Radosław Karpiński, Leszek Poborczyk, Dorota Zwolińska, Paweł Karczmarek i Marta Pamięta od głosu wstrzymali się radni: Ewa Kawczyńska i Kazimierz Lade. W świetle prawa wotum zaufania – to podjęta w specjalnym głosowaniu uchwała Rady Gminy, wyrażająca zaufanie do działalności wójta, aprobująca jego bieżącą działalność.

Jako argument w dyskusji przed głosowaniem powoływano się na rzekome wprowadzenie Rady w błąd przez wójta w momencie przedłożenia radnym na komisję w dniu 27 kwietnia 2021 r. projektu uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji projektu pod nazwą „Budowa całorocznego targowiska gminnego mój rynek w Borzęcinie Dużym” (u zbiegu ruchliwych ulic Warszawskiej i Sobieskiego). Przedmiotowa inwestycja miała być realizowana na działce pozyskanej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Radni głosujący przeciw uchwale o udzielenie wotum zaufania dla wójta, nie uwzględnili argumentów przedstawionych przez wójta i urzędników podczas sesji. Jednym z szeregu wyjaśnień był fakt, że wójt bez zgody Rady Gminy nie może decydować o przeznaczeniu i celu gospodarowania nieruchomościami gminnymi.

Stanowisko radnych co do tej uchwały miało być wyznacznikiem do dalszych działań oraz rozmów z KOWR. Pomimo otrzymania nieruchomości na inny cel oświatowy wójt przed przedłożeniem Radzie Gminy wyżej wspomnianego projektu uchwały zwrócił się do KOWRu z pismem wyjaśniającym planowane zamierzenia inwestycyjne gminy. W momencie wyznaczenia działań o przeznaczeniu tej nieruchomości na cel publiczny, KOWR mógł, ale nie musiał (jak wskazuje akt notarialny) żądać od gminy zwrotu wartości tej nieruchomości. Mając na uwadze, że przeznaczenie działki pod budowę targowiska gminnego odbiega od wskazanego w akcie notarialnym przeznaczenia nieruchomości wójt działając w oparciu o art. 24 ust. 5aaa ustawy o gospodarowaniu gruntami rolnymi skarbu w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy o samorządzie gminnym wójt prosił KOWR o odstąpienie żądania zwrotu równowartości nieruchomości. Powyższe działania jednoznacznie wskazują, że wójt gminy zmierzał rozpocząć realizację budowy targowiska po uprzednim uzyskaniu zgód zarówno od KOWRu jak i Rady Gminy.

W rezultacie działań prowadzonych przez wójta Gminy Stare Babice od 2019 roku, spotkań z radnymi,  ostatecznie Rada Gminy przychyliła się do stanowiska wójta dotyczącego budowy przedszkola na oddalonej od ruchliwych ulic nieruchomości pozyskanej z KOWR oznaczonej jako działka nr ew. 802/35 o pow. 1,71 ha.

Drugim argumentem za nieudzieleniem wotum zaufania wójtowi był brak w Raporcie o stanie gminy za 2021 rok, przedstawienia realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Babice na lata 2021-2030 i Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami 2021-2024. Argument ten w żaden sposób nie odnosi się do rzeczywistości, bowiem zarzut do Raportu odnosił się do braku informacji, które faktycznie były zawarte w raporcie i przedstawiały działania związane z realizacją Strategii oraz Programu, „niezlokalizowanych” w Raporcie przez Komisję Rewizyjną.

To już drugi raz, kiedy część radnych bez żadnego merytorycznego uzasadnienie odmówiła wójtowi wotum zaufania.
Jednocześnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Krzysztof Szuba wskazał, że w opinii Komisji Rewizyjnej, którą poparło 2 z 3 członków tej komisji „raport jest napisany w sposób ciekawy, atrakcyjny, w większości wyczerpujący tematykę, która być powinna.”

Z nagraniem z posiedzenia XLIX Sesji Rady Gminy Stare Babice można zapoznać się pod linkiem:
https://radni.tv/transmisja/?id=1027

Załączniki:

 

absolutorium

 

wotum