Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020-2023

udostępnij

BR.533.1.2020

 Informacja w sprawie procedury uzupełniającego wyboru ławników
na kadencję 2020-2023

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie działając na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) zwrócił się z prośbą o dokonanie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 4 osoby.

 Ławników wybierają rady gmin w głosowaniu tajnym.

 Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomością spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa;

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy:

 • prezesi właściwych sądów;
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 • co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Stare Babice.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.
  o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej organizacji;
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą: imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało zamieszczone jako pierwsze na liście popierającej kandydata.

Wszelkie informacje, oświadczenia i zaświadczenia powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia, a odpisy z właściwych rejestrów nie powinny być starsze niż 3 miesiące.

Karta zgłoszenia

Zgłoszenia dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której załącza się pozostałe dokumenty. Wzór karty określony jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U Nr 121, poz. 693).

Wzór karty zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie w budynku Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 w godzinach pracy Urzędu (Biuro Obsługi Rady Gminy pokój 28, II piętro) oraz na stronach internetowych: www.ms.gov.pl lub https://starebabice.bip.net.pl/

 Koszty

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszty opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydania aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 Termin zgłoszenia

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą w Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice do dnia 12 lutego 2019 r. (w poniedziałki w godz. 8:00-17:00, od wtorku do czwartku w godz. 8:00-16:00, w piątki w godz. 8:00-15:00).

                                                                                                              Wójt

                                                                                                  (-) Sławomir Sumka

 

Informator Ministra Sprawiedliwości

Informacja dotycząca zdjęć 

Załączniki:

Karta_zgłoszenia_kandydata_na_ławnika

Lista_osób_zgłaszających_kandydata_na_ławnika

Oświadczenie_kandydata_postępowania_o_przestępstwo

Oświadczenie_kandydata_władza_rodzicielska