Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej – działki 161/6 i 161/7 w Lipkowie

udostępnij

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność  Gminy została przeznaczona  do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Opis i położenie

 

Lipków

nieruchomość gruntowa niezabudowana

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej WA1P/00085011/6
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów 161/6 i 161/7
Łączna powierzchnia nieruchomości 608 m2
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Stare Babice Nr XXVIII/284/17 z dnia 30 marca 2017 roku, przedmiotowa nieruchomość składająca się z dwóch działek  znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MN2  – przeznaczenie podstawowe pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Cena nieruchomości w zł 55 577, 00 zł netto  + aktualnie obowiązująca stawka podatku VAT.
Uwagi Nieruchomość przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania  nieruchomości przyległej.