XXXVIII sesja Rady Gminy Stare Babice

Data opublikowania: 22.10.2021

Start: 28.10.2021 / 14:00

Miejsce: Sala konferencyjna w Urzędzie Gminy, ul Rynek 21

Stare Babice, dnia 20 października 2021 r.

BORG.0002.9.2021

                                                                                   

Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Gminy Stare Babice

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)

zwołuję XXXVIII sesję Rady Gminy Stare Babice w dniu 28 października 2021 r. o godz. 14:00, w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Zielonkach-Parceli.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu (DW nr 898).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego (ul. Spacerowa).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie i zawarcie porozumienia z Gminą Izabelin w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego (ul. Sikorskiego).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie i zawarcie porozumienia z Gminą Izabelin w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego (ul. Szymanowskiego).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego (DW nr 898).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie umowy użyczenia.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Trytew Zaborowska.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr XV/152/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w różnych częściach gminy Stare Babice.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice „Koczarska – Sienkiewicza”.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku Sołectwa Topolin dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2022.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku Sołectwa Lubiczów dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2022.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku Sołectwa Stare Babice dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2022.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku Sołectwa Kwirynów dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2022.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawę zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2021 rok.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2021-2036.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 20. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 21. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych.
 22. Informacja Wójta o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby zobowiązane ustawą do składania oświadczeń majątkowych.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zakończenie obrad.                                                                                                 

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=468

Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7  i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz  i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372).