Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

udostępnij

 

W Y K A Z

 

 

Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. , poz. 65, 284, 471, 782) Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że niżej opisana nieruchomość położona w Lipkowie, stanowiąca własność Gminy Stare Babice, przeznaczona została do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

 

 

Opis i położenie

 

Lipków  

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

WA1P/00082711/2
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów 94/6
Powierzchnia nieruchomości  169 m2
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Stare Babice Nr VIII/55/11 z dnia 30 czerwca 2011 roku, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 11-8KDW- tereny dróg wewnętrznych oraz MN2- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość niezabudowana.
Forma sprzedaży Sprzedaż w drodze bezprzetargowej.
Cena nieruchomości 9 840,00zł brutto.
Uwagi Nieruchomość przeznaczona do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.