Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do najmu

udostępnij

 

W Y K A Z 

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność  Gminy została przeznaczona do najmu.

Opis i położenie

 

Latchorzew

nieruchomość  gruntowa, niezabudowana

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

WA1P/00135111/3
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów 568
Powierzchnia nieruchomości  2685 m2
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Stare Babice
Nr VIII/55/11 z dnia 30 czerwca  2011 r., przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została pod teren drogi publicznej klasy dojazdowej (18-7KDD)  i we fragmencie pod teren drogi wewnętrznej (18-3KDW).
Forma przekazania nieruchomości i sposób Oddanie gruntu w najem  na okres 3 lat
Wysokość  czynszu miesięcznego Miesięczna  stawka czynszu netto – 810 zł. Kwota czynszu będzie powiększona o podatek od towarów               i usług VAT, ustalony według obowiązującej stawki.
Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu Opłaty miesięczne, płatne  w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
Uwagi Umowa może być wypowiedziana przez
Wynajmującą  z zachowaniem 1-miesięcznego  terminu wypowiedzenia w przypadku gdy przedmiot najmu  będzie niezbędny na cele szczególnie ważne dla gospodarki Gminy lub zmiany jego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.