Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w użyczenie

udostępnij

W Y K A Z

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomości stanowiące własność  Gminy zostały przeznaczone do oddania w użyczenie.

Opis i położenie

 

Borzęcin Mały, Klaudyn, Koczargi Stare

nieruchomości  gruntowe, zabudowane odpowiednio:

pompownią ścieków nr 75, pompownią ścieków nr 39,

budynkiem szkoły podstawowej

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

WA1P/00085011/6, WA1P/00055963/5,

WA1P/00106470/5

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów 274, 675/6,  249
Powierzchnia nieruchomości (łączna)  13 133    m, z czego  0,06  mprzeznaczono do oddania
w użyczenie
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice:

 – zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Stare Babice
Nr XLIV/414/10 z dnia 4 listopada 2010 r. działka nr ew. 274 z obrębu Borzęcin Mały przeznaczona jest pod: tereny dróg publicznych klasy dojazdowej  (1KDD i 4KDD) oraz zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną (4MN).

– zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Stare Babice
Nr V/33/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r.  działka nr ew. 675/6 z obrębu Klaudyn przeznaczona jest pod teren drogi publicznej klasy dojazdowej    (22-8KDD).

– zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Stare Babice
Nr VIII/55/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.  działka nr ew. 249 z obrębu Koczargi Stare przeznaczona jest pod teren  usług celu publicznego (U1).

Forma przekazania nieruchomości i sposób Oddanie gruntu w użyczenie na okres 3 lat
Uwagi Umowa może być wypowiedziana przez Użyczającą   
z zachowaniem 1 miesięcznego   terminu wypowiedzenia w przypadku gdy przedmiot najmu  będzie niezbędny na cele szczególnie ważne dla gospodarki Gminy lub zmiany jego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.