Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

udostępnij

W Y K A Z

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r poz. 1899 z późn. zm.)
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.

 

 

Opis i położenie

 

Blizne Łaszczyńskiego

część działki gruntowej niezabudowanej

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

WA1P/00142764/7
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów 258/1
Powierzchnia nieruchomości  623  m,  z czego  263 m2 przeznaczono do najmu
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Stare Babice
Nr VIII/55/11 z dnia 30 czerwca 2011 r., nieruchomość znajduje się na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową (MN1/U2); drogę publiczną klasy ekspresowej
(21-1KDS); drogę publiczną klasy dojazdowej
(21-9KDD).
Forma przekazania nieruchomości i sposób Oddanie gruntu w najem  na 3 lata
Wysokość  czynszu miesięcznego Miesięczna  stawka czynszu netto – 917  zł. Kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki.
Warunki zmiany wysokości czynszu Czynsz wzrasta zgodnie z wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i według zasad obliczania tego wskaźnika, za okresy miesięczne.
Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu Opłaty miesięczne, płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
Uwagi Umowa może być wypowiedziana przez Wynajmującą  z zachowaniem 1 miesięcznego  terminu wypowiedzenia w przypadku gdy przedmiot najmu  będzie niezbędny na cele szczególnie ważne dla gospodarki Gminy lub zmiany jego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.