Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

udostępnij

WYKAZ

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r poz. 1899,815 z późn. zm.)
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

 

Opis i położenie

Stare Babice

nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona
u zbiegu ulic Włodyjowskiego i Sienkiewicza.

Powierzchnia nieruchomości 1142 m2
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej WA1P/00094795/1
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów 493/2
Przeznaczenie nieruchomości, sposób jej zagospodarowania Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2011 r. nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena nieruchomości 734 000,00 zł (słownie złotych: siedemset trzydzieści cztery  tysiące, 00/100) netto + aktualnie obowiązująca stawka podatku od towarów i usług VAT

 

Wykaz stanowi załącznik do zarządzenia nr 231/2022 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 18 października 2022 r.