Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem stanowiących własność Gminy Stare Babice

udostępnij

W Y K A Z

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność  Gminy została przeznaczona do najmu.

Opis i położenie

 

Babice Nowe

nieruchomość  gruntowa, niezabudowana

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej WA1P/00074916/0
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków 60/2
Powierzchnia nieruchomości  1600 m, z czego 221 mprzeznaczono do najmu
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Stare Babice
Nr VIII/55/11 z dnia 30 czerwca  2011 r., przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została pod teren usług            i usług celu publicznego o symbolu: U2.
Forma przekazania nieruchomości i sposób Oddanie gruntu w najem na okres nie dłuższy niż              2 miesiące.
Wysokość  czynszu miesięcznego Miesięczna  stawka czynszu netto – 644 zł. Kwota czynszu będzie powiększona o podatek od towarów               i usług VAT, ustalony według obowiązującej stawki.
Zasada aktualizacji opłat z tytułu najmu Nie przewiduje się aktualizacji opłat czynszu z uwagi na krótki okres trwania umowy najmu.
Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu Opłaty miesięczne, płatne  w terminie 14 dni
od dnia otrzymania faktury.
Uwagi Umowa może być wypowiedziana przez Wynajmującą  z zachowaniem 14 – dniowego  terminu wypowiedzenia w przypadku gdy przedmiot najmu będzie niezbędny na cele szczególnie ważne dla gospodarki Gminy lub zmiany jego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 

W Y K A Z

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność  Gminy została przeznaczona do najmu.

Opis i położenie

 

Blizne Łaszczyńskiego

działka gruntowa  niezabudowana

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej WA1P/00085009/9
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków część  działki nr ew.: 299/3
Powierzchnia nieruchomości  254 m2
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Stare Babice               Nr VIII/55/11 z dnia 30 czerwca 2011 r., przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została pod drogę gminną o symbolu 21-18 KDD.
Forma przekazania nieruchomości i sposób Oddanie gruntu w najem na łączny okres 5 lat, poprzez zawieranie 1-rocznych umów najmu wyczerpujących ten okres.
Wysokość  czynszu miesięcznego Miesięczna  stawka czynszu netto – 111  zł. Kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki.
Zasada aktualizacji opłat czynszu Czynsz będzie podlegał aktualizacji do obowiązującej stawki rynkowej przy zawieraniu każdej kolejnej umowy najmu.
Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu Opłaty miesięczne, płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
Uwagi Umowa może być wypowiedziana przez Wynajmująca  z zachowaniem 1- miesięcznego  terminu wypowiedzenia w przypadku gdy przedmiot najmu  będzie niezbędny na cele szczególnie ważne dla gospodarki Gminy lub zmiany jego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.