Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do najmu

udostępnij

 

W Y K A Z

Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność  Gminy została przeznaczona do najmu.

 

Opis i położenie

 

Kwirynów

działka gruntowa  niezabudowana

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

WA1P/00056804/0
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów 228/2
Powierzchnia nieruchomości  165 m2
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Stare Babice
Nr V/33/11 z dnia 7 kwietnia 2011 r., przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna (MN1).
Forma przekazania nieruchomości i sposób Oddanie gruntu w najem na okres 3 lat
Wysokość  czynszu miesięcznego Miesięczna  stawka czynszu netto – 162  zł. Kwota czynszu będzie powiększona o podatek VAT, ustalony według obowiązującej stawki.
Warunki zmiany wysokości czynszu Czynsz wzrasta zgodnie z wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i według zasad obliczania tego wskaźnika, za okresy miesięczne.
Termin wnoszenia opłat z tytułu najmu Opłaty miesięczne, płatne w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury.
Uwagi Umowa może być wypowiedziana przez Wynajmującą  z zachowaniem 1 miesięcznego  terminu wypowiedzenia w przypadku gdy przedmiot najmu  będzie niezbędny na cele szczególnie ważne dla gospodarki Gminy lub zmiany jego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.