XIX sesja Rady Gminy

udostępnij

10.04.2020 r. odbyła się pierwsza zdalna sesja w historii gminy Stare Babice.

Jej zapis jest dostępny pod tym linkiem: https://youtu.be/A4O1D42uFI8

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy.
4. Rozpatrzenie projektu w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę stare Babice.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Babice na rok 2020.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Starych Babicach i nadania jej statutu.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współfinansowania lokalnej linii uzupełniającej – C.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice”
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2020 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032.
11. Zapoznanie radnych z protokołem Komisji Rewizyjnej z kontroli.
12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
13. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie obrad.

 

Wszystkie uchwały zostały podjęte. Projekty uchwał są dostępne tutaj.