Wytyczne dotyczące postępowania z odpadami w czasie zagrożenia SARS-CoV-2

udostępnij

Szanowni Mieszkańcy

Minister Klimatu w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracował Wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań wywołaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii). Prosimy o zapoznanie się i stosowanie do poniższych wytycznych.

Informacje ogólne

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń korona wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań wywołaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).
Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się korona wirusa powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Wyjaśnienie pojęć

Kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.
Izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną , w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.

Postępowanie z odpadami

Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże z uwagi na świadomość, że odpady te będą wytwarzane przez osoby zakażone wirusem SARS-CoV-2 lub chore na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności korona wirusa na powierzchni różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności.

Wytyczne szczegółowe:

Wytyczne stosuje się dla całego gospodarstwa domowego!

Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną:
• Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników/worków (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),
• maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do worka/pojemnika na odpady zmieszane.

Wytyczne dla osób przebywających w izolacji (wytycznymi tymi obejmuje się także odpady wytwarzane w obiektach/na obszarze kwarantanny zbiorowej, którą obejmowani są obywatele Polski np. wracający do kraju):

• wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
• osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym;
• worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać;
• po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczeni, w którym przebywa;
• osoba wynosząca odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę i godzinę zamknięcia worka;
• worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego na gromadzenie odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;
• przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;
• odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji;

Magazynowanie odpadów, o których mowa powyżej, w miejscach przeznaczonych do gromadzenia odpadów prowadzi się w zamykanych pojemnikach lub kontenerach oznakowanych w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się odpadów, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt.