XXXVII sesja Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

BORG.0002.8.2021                                                                                            Stare Babice, dnia 15 września 2021 r.

 Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Stare Babice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372)

zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Stare Babice w dniu 23 września 2021 r. o godz. 10:00, w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV i XXXVI sesji.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stare Babice za I półrocze 2021 roku.
 5. Rozpatrzenie projektu w sprawie nadania nazwy publicznemu ciągowi pieszo-jezdnemu położonemu we wsi Borzęcin Mały.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu we wsi Klaudyn.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnętrznej położonej we wsi Blizne Jasińskiego.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Trytew Zaborowska.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia istniejącej drogi na obszarze Gminy Stare Babice do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/326/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 lutego 2021 r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XV/152/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w różnych częściach gminy Stare Babice.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania zachodniej części Gminy Stare Babice w zakresie części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawę zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2021 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2021-2036.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice i nadania jej statutu.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Stare Babice.
 20. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 21. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zakończenie obrad.

                                                                                                              

  Przewodniczący Rady Gminy
(-) Henryk Kuncewicz

  

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=468

 

Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7  i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz  i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372).