XXXIII sesja Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

            Stare Babice, dnia 22 kwietnia 2021 r.

BORG.0002.4.2021

                                                                                  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z poz. 1842 z późń. zm.)

 

zwołuję w trybie zdalnym XXXIII sesję Rady Gminy Stare Babice

w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 14:00,

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
 4. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Stare Babice.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności straży gminnej.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach za 2020 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy gminnej drodze położonej we wsi Zielonki Wieś.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej we wsi Zielonki – Wieś, z przeznaczeniem na cel publiczny.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji projektu pn.: ”Budowa całorocznego targowiska gminnego „Mój rynek” w Borzęcinie Dużym”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Starych Babicach”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawę zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2021 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2021-2036.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice” wniesionego w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 16. Zapoznanie radnych z protokołem z kontroli Komisji Rewizyjnej.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 18. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zakończenie obrad.

                                                

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                 (-) Henryk Kuncewicz

                                                             

 Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice -https://starebabice.bip.net.pl/?c=468

Obrady rady gminy będą transmitowane (kanał YouTube UGStareBabice) i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz  i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378).