Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Stare Babice

udostępnij

Zarządzenie Nr 53/2022

Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 18 marca 2022 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu edukacji społecznej i wychowania w 2022 r.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały XXXIX/423/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie programu współpracy Gminy Stare Babice
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 zarządzam, co następuje:

§ 1

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu edukacji społecznej i wychowania w 2022 r. został przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem Nr 20/2022 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu edukacji społecznej i wychowania
w 2022 r.

§ 2

 1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
  z zakresu edukacji społecznej i wychowania w 2022 r. wybrane zostały 3 oferty.
 2. Wartość udzielonej dotacji wynosi 26 000 zł (dwadzieścia sześć tysięcy zł)

§ 3

 

 1. W wysokościach niższych niż wnioskowane przez Oferentów udzielono 3 dotacji:
 • Fundacji „Nasze Szczęścia

Nazwa zadania: Mamy siebie

Koszt całkowity realizacji zadania – 14 738 zł (czternaście tysięcy siedemset trzydzieści osiem zł)

Wnioskowana dotacja – 14 338 zł (czternaście tysięcy trzysta trzydzieści osiem zł)

Propozycja dotacji– 10 000 zł (dziesięć tysięcy zł)

 • Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich

Nazwa zadania: Wychowanie przez rozmawianie

Koszt całkowity realizacji zadania – 12 630 zł (dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści zł)

Wnioskowana dotacja – 11 130 zł (jedenaście tysięcy sto trzydzieści zł)

Propozycja dotacji – 8 000 zł (osiem tysięcy zł).

 • Stowarzyszeniu „Nasz Dom-Godne Życie” w Starych Babicach

Nazwa zadania: II obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami
w Starych Babicach

Koszt całkowity realizacji zadania – 19 374,60 zł (dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery 60/100 zł)

Wnioskowana dotacja – 11 682 zł (jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa zł)

Propozycja dotacji – 8 000 zł (osiem tysięcy zł)

 1. Warunkiem udzielenia dotacji na realizację zadań w przypadku dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, jest złożenie skorygowanej oferty.
 2. Korektę należy złożyć poprzez generator ofert konkursowych
  w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie https://www.witkac.pl/#/Urzad/Dep/818
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2022 r. oraz przed podpisaniem umowy złożyć oświadczenie, potwierdzające gotowość do realizacji wybranego zadania.
 3. W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie uznaje się, że Oferent nie wyraża zgody na zmniejszenie dotacji i wycofuje swoją ofertę.

§ 4

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w trybie przewidzianym w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, które nie będą pokrywać pełnych kosztów realizacji zadania.

§ 5

Na realizację zadań Wójt Gminy Stare Babice zawrze umowy z Oferentami.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Zamówień i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Stare Babice.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                          Wójt

                                                                                               (-) Sławomir Sumka

Zarządzenie Nr 53/2022