Zarządzenie Nr 52/2022 Wójta Gminy Stare Babice

udostępnij

Zarządzenie Nr 52/2022

Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 18 marca 2022 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Stare Babice w 2022 r.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały XXXIX/423/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie programu współpracy Gminy Stare Babice
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Stare Babice
w 2022 r. został przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem Nr 21/2022 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Babice w 2022 r.

§ 2

 1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
  z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Stare Babice w 2022 r. wybrane zostały 4 oferty.
 2. Wartość udzielonej dotacji wynosi 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł)

§ 3

 1. W wysokościach wnioskowanych przez Oferentów udzielono trzech dotacji:
 • Krajowemu Stowarzyszeniu „Przyłącz się do nas”

Nazwa zadania: Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi z Gminy Stare Babice

Koszt całkowity realizacji zadania – 11 000 zł (jedenaście tysięcy zł)

Udzielona dotacja – 6 000 zł (sześć tysięcy zł)

 • Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Kotwica”

Nazwa zadania: Świetlica środowiskowa Wszędobylscy w Borzęcinie Dużym – dożywianie dzieci 2022

Koszt całkowity realizacji zadania – 4 120 zł (cztery tysiące sto dwadzieścia zł)

Udzielona dotacja – 3 840 zł (trzy tysiące osiemset czterdzieści zł)

 • Fundacji „Ruszyć z kopyta”

Nazwa zadania: Hipoterapia dla dzieci z Gminy Stare Babice 2022

 • Koszt całkowity realizacji zadania – 26 495 zł (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć zł)
 • Udzielona dotacja – 20 945 zł (dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć zł)

§ 4

 1. W wysokościach niższych niż wnioskowane przez Oferentów udzielono 1 dotacji:
 • Stowarzyszeniu „Nasz Dom-Godne Życie” w Starych Babicach

Nazwa zadania: Gmina Stare Babice – miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnościami

Koszt całkowity realizacji zadania – 42 719 zł (czterdzieści dwa tysiące siedemset dziewiętnaście zł)

Wnioskowana dotacja – 36 200 zł (trzydzieści sześć tysięcy dwieście zł)

Udzielona dotacja – 19 215 zł (dziewiętnaście tysięcy dwieście piętnaście zł)

 1. Warunkiem udzielenia dotacji na realizację zadań w przypadku dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, jest złożenie skorygowanej oferty.
 2. Korektę należy złożyć poprzez generator ofert konkursowych
  w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie https://www.witkac.pl/#/Urzad/Dep/818
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2022 r. oraz przed podpisaniem umowy złożyć oświadczenie, potwierdzające gotowość do realizacji wybranego zadania.
 3. W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie uznaje się, że Oferent nie wyraża zgody na zmniejszenie dotacji i wycofuje swoją ofertę.

 

§ 5

Z powodu nieuzyskania minimalnej ilości punktów, wymaganych w ocenie merytorycznej dotacji nie udzielono:

 1. Fundacja „La Fontaine”

Nazwa zadania: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Koszt całkowity realizacji zadania – 54 100 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące sto zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł)

 1. Stowarzyszenie Regionalne MAZOWIECKI OGRÓD

Nazwa zadania: Tradycyjnie w Starych Babicach

Koszt całkowity realizacji zadania – 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł)

 

§ 6

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w trybie przewidzianym w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, które nie będą pokrywać pełnych kosztów realizacji zadania.

 

§ 7

Na realizację zadań Wójt Gminy Stare Babice zawrze umowy z Oferentami.

 

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Zamówień i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Stare Babice.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                         

Wójt

                                                                                               (-) Sławomir Sumka

Zarządzenie Nr 52/2022