Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

Zawiadomienie o II sesji Rady Gminy Stare Babice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zwołuję II sesję Rady Gminy Stare Babice w dniu 23 maja 2024 r. o godz. 14:00,
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LXX, LXXI i I sesji Rady Gminy Stare Babice.
4. Zapoznanie radnych ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice za rok 2023.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2024 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2024-2040.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najmu nieruchomości oznaczonych jako działki nr ew. 513/1 i 514/1 położonych we wsi Klaudyn.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Borzęcin Mały.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najmu części nieruchomości położonej we wsi Stare Babice.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stare Babice na lata 2024 – 2028.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LXVI/731/2023 Rady Gminy Stare Babice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie przedłużenia realizacji Modułu II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji Modułu II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LXIX/755/2024 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przedłużenia realizacji „Programu Usług Teleopiekuńczych dla Mieszkańców Gminy Stare Babice” na lata 2024-2026
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia realizacji „Programu Usług Teleopiekuńczych dla Mieszkańców Gminy Stare Babice” na lata 2024-2026.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w Gminie Stare Babice.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian statutu Gminy Stare Babice.
17. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia stałych Komisji Rady Gminy Stare Babice oraz określenia przedmiotu ich działania.
18. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy.
19. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy.
20. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
21. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
22. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
23. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
24. Wolne wnioski i informacje.
25. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Remigiusz Fijołek