Zawiadomienie o LI sesji Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583)

 zwołuję LI sesję Rady Gminy Stare Babice w dniu 29 września 2022 r. o godz. 14.00, w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice
  na 2022 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2022-2039.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie średniego samochodu gaśniczego oraz samochodu specjalnego – drabina.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i zespole szkolono-przedszkolnym prowadzonych przez gminę Stare Babice.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – Obszar Nr 1.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia w części uchwały nr IX/79/96 Rady Gminy w Starych Babicach z dnia 23 stycznia 1996r. w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi Borzęcin Duży i Borzęcin Mały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia części uchwały nr XIII/113/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazw drogom położonym w Zielonkach Wieś.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Blizne Łaszczyńskiego.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Stare Babice.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Janów.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Domu Kultury Stare Babice  i  Biblioteki Publicznej Gminy Stare Babice.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na organizację półkolonii.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
 21. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 22. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zakończenie obrad.

                                                                              

                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                    Henryk Kuncewicz

 

 

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=586

 

Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz  i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834).