Zawiadomienie o LII sesji Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

Stare Babice, dnia 19 października 2022 r.

BORG.0002.11.2022

                                                                                  

 

Zawiadomienie o LII sesji Rady Gminy Stare Babice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)

zwołuję LII sesję Rady Gminy Stare Babice w dniu 27 października 2022 r. o godz. 14:00,

w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLIX i LI sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2022 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2022-2039.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej we wsi Klaudyn.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej we wsi
  Zielonki-Wieś.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnętrznej położonej we wsi Lipków.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw gminnym drogom wewnętrznym położonym we wsiach Borzęcin Duży i Borzęcin Mały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo – Mieszkaniowego w Starych Babicach oraz uchwalenia Statutu.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr XV/152/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w różnych częściach gminy Stare Babice.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/235/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 2 lipca 2020 r.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Gminy Stare Babice.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 16. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych.
 18. Informacja Wójta o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby zobowiązane ustawą do składania oświadczeń majątkowych.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kuncewicz

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=468

 

Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7  i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz  i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372).

 

Treść zawiadomienia