Zawiadomienie o LIX sesji Rady Gminy

udostępnij

Stare Babice, dnia 10 maja 2023 r.

BORG.0002.4.2023

Zawiadomienie o ustaleniu porządku obrad LIX sesji Rady Gminy Stare Babice

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 Statutu Gminy Stare Babice ustalam porządek obrad
LIX sesji Rady Gminy w dniu 25 maja 2023 r. o godz. 14:00:

Otwarcie sesji.
1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z LVII, LVIII sesji Rady Gminy.
3. Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2022 rok:
1) prezentacja Raportu o stanie Gminy Stare Babice za 2022 rok;
2) debata nad Raportem o stanie Gminy Stare Babice za 2022 rok;
3) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania za rok 2022 dla Wójta Gminy.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu gminy za 2022 r.:
1) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok.;
2) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok;
3) informacja o stanie mienia Gminy Stare Babice;
4) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stare Babice sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy Stare Babice za 2022 rok;
5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok:
1) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stare
Babice;
2) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Babice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za
2022 rok;
3) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu za
2022 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2022 z realizacji programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr III/15/2018 Rady Gminy Stare Babice
z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez gminę Stare Babice.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Babice na rok 2023.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Stare Babice
na 2023 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice
na lata 2023-2040.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – Obszar Nr 1 dla terenów 23MN2,1aCU2, 1K, 4U1,
14KDD, 15KDD i 16KDD.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału
nieruchomości położonych w obrębie Borzęcin Mały –kompleks nr 2 pomiędzy ulicami Kosmowską
i Warszawską.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin – Obszar Nr 2.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Stare Babice „Sienkiewicza – Zielona”.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi: Wojcieszyn, Zalesie i Borzęcin Duży – obszar na północ od
ul. Trakt Królewski.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Koczargi
Stare.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy gminnej drodze położonej we wsi Blizne
Łaszczyńskiego.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości stanowiących
własność Gminy Stare Babice Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Stare Babice.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia statusu lasów
ochronnych gruntów położonych we wsi Stanisławów.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzeniu handlu w piątki i soboty
przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i
soboty przez rolników i ich domowników.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o
analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w Gminie Stare Babice.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Starych Babicach za 2022 rok.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego Badań
Ultrasonograficznych pod nazwą „NIE Nowotworom u dzieci” w 2023 roku.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rady
Gminy.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
26. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
27. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
28. Wolne wnioski i informacje.
29. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                                                                                                           Z poważaniem

Krzysztof Szuba

Przewodniczący Rady Gminy

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice:

https://starebabice.bip.net.pl/?c=586

Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572).

Pełna treść zawiadomienia.