Zawiadomienie o ustaleniu porządku obrad XLI sesji  Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

Stare Babice, dnia 14 grudnia 2021 r.

BORG.0002.12.2021

 

Zawiadomienie o ustaleniu porządku obrad XLI sesji  Rady Gminy Stare Babice

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 Statutu Gminy Stare Babice
u s t a l a m porządek obrad XLI sesji Rady Gminy
w dniu 21 grudnia 2021 r. o godz. 14:00:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX i XL sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2022-2039.
 5. Rozpatrzenie projektu budżetu Gminy Stare Babice na 2022 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
  i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Stare Babice przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji „Programu Usług Teleopiekuńczych
  dla Mieszkańców Gminy Stare Babice”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają
  z upływem roku budżetowego 2021.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice
  na 2021 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2021-2036.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 14. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zakończenie obrad.

 

                                                                                           Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          (-) Henryk Kuncewicz

 

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=468

 

Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7  i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz  i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834).

 

Zawiadomienie o ustaleniu porządku obrad XLI sesji  Rady Gminy Stare Babice