Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy Stare Babice
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) zwołuję V sesję Rady Gminy Stare Babice w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 14:00,
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z II, III i IV sesji Rady Gminy.
4. Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2023 rok:
   1) prezentacja Raportu o stanie Gminy Stare Babice za 2023 rok;
   2) debata nad Raportem o stanie Gminy Stare Babice za 2023 rok;
   3) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania za rok 2023 dla Wójta Gminy.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 r.:
   1) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok;
   2) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok;
   3) informacja o stanie mienia Gminy Stare Babice;
   4) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stare Babice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stare Babice za 2023 rok;
   5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok:
   1) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stare Babice;
   2) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Babice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2023 rok;
   3) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2024 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2024-2040.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2023 z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych przez Urząd Gminy Stare Babice.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/15/2018 Rady Gminy Stare Babice z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Stare Babice.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najmu części nieruchomości położonych we wsi Wojcieszyn.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/734/2023 Rady Gminy Stare Babice z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w różnych częściach gminy Stare Babice – etap II.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie Latchorzew – pomiędzy ulicami Warszawską, Reymonta, Hubala Dobrzańskiego oraz Prusa.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników.
20. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
21. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
22. Wolne wnioski i informacje.
23. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Remigiusz Fijołek

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=726
Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7 i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721).