Zawiadomienie o XLV sesji Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

Stare Babice, dnia 27 kwietnia 2022 r.

BORG.0002.4.2022

 

  

Zawiadomienie o XLV sesji Rady Gminy Stare Babice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583)

 

zwołuję XLV sesję Rady Gminy Stare Babice w dniu 5 maja 2022 r. o godz. 14.00,

w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII i XLIV sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej Gminy Stare Babice za rok 2021 – podjęcie uchwały.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice za 2021 rok – podjęcie uchwały.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2021 – podjęcie uchwały.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Stare Babice – podjęcie uchwały.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów usługowych położonych we wsiach: Stare Babice, Babice Nowe, Koczargi Nowe, Borzęcin Duży i Borzęcin Mały, w Gminie Stare Babice.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie Borzęcin Mały – kompleks nr 2 pomiędzy ulicami Kosmowską i Warszawską.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Babice na rok 2022.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stare Babice na lata 2022-2023.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyróżnienia osoby szczególnie zasłużonej dla wspólnoty samorządowej Gminy Stare Babice.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w 2022 roku.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2022-2039.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Stare Babice.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Gminy Stare Babice.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 20. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 21. Wolne wnioski i informacje.
 22. Zakończenie obrad.

           

Przewodniczący Rady Gminy

    Henryk Kuncewicz

Zawiadomienie

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=586

Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7  i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz  i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583).