Zawiadomienie o XVI sesji Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815) – z w o ł u j ę XVI sesję Rady Gminy Stare Babice

w dniu 9 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare
Babice przy ul. Rynek 21, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej
3. Zakończenie obrad.

 

 

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Henryk Kuncewicz

 

 

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane (kanał Urzędu Gminy Stare Babice –
UGStareBabice – na serwisie informacyjnym YouTube) i utrwalane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815).