Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) – z w o ł u j ę XVIII sesję Rady Gminy Stare Babice

w dniu 27 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XIV, XV, XVI sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektu w sprawie przyjęcia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stare Babice
  do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego „Warszawa Zachód” (SUMP).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XL/408/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Borzęcin Duży i Wierzbin.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/152/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w różnych częściach gminy Stare Babice.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia
  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Latchorzew.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia w części
  z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Babice.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Komendą Powiatową Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego (służby ponadnormatywne). 
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Komendą Powiatową Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego (częściowe sfinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2020 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych dla wspólnoty samorządowej Gminy Stare Babice, złożonego w ramach inicjatywy uchwałodawczej przez Klub Radnych „Łączy nas Gmina”.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników.
 19. Sprawozdanie z prac Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy za rok 2019
 20. a) podjęcie uchwały
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia na rok 2020 planu pracy
  i kontroli Komisji Rewizyjnej
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia na rok 2020 planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2020 planów pracy Komisji.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2020.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniający Uchwałę Nr XL/427/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Stare Babice.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice”. Babice Nowe
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji sieci teleinformatycznej dla potrzeb uruchomienia wizji z systemu monitoringu wizyjnego gminy Stare Babice do Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
 30. Zapoznanie radnych z protokołem Komisji Rewizyjnej z kontroli.
 31. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 32. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 33. Wolne wnioski i informacje.
 34. Zakończenie obrad.

                                                                                          Z poważaniem,

  Przewodniczący Rady Gminy
(-) Henryk Kuncewicz

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane (kanał Urzędu Gminy Stare Babice – UGStareBabice – na serwisie informacyjnym YouTube) i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815).

Projekty uchwał na XVIII sesje Rady Gminy w dniu 27 lutego 2020 r.:
https://starebabice.bip.net.pl/?c=295