Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Gminy Stare Babice

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z poz. 1842 z późń. zm.)

 

zwołuję w trybie zdalnym XXXII sesję Rady Gminy Stare Babice

w dniu 25 marca 2021 r. o godz. 14:00,

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Babice na rok 2021.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawę zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2021 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2021-2036.
 11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 12. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zakończenie obrad.

                                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                               (-) Henryk Kuncewicz

 

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=468

Obrady rady gminy będą transmitowane (kanał YouTube UGStareBabice) i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378).

 

ZAWIADOMIENIE