Zawiadomienie o zdalnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej

udostępnij

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670), w związku art. 15zzx ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) zwołuję

w dniu 22 czerwca 2021 r. po zakończeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
zdalne posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej

Tematem posiedzenia będzie:
1. Zapoznanie się z realizacją zadań Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2020 roku. Analiza potrzeb rozwoju infrastruktury sportowej w Gminie Stare Babice na lata 2021-2023.
2. Zapoznanie się z działalnością Domu Kultury Stare Babice w 2020 r. Analiza potrzeb infrastruktury kulturalnej.
3. Podsumowanie I kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
(-) Radosław Karpiński

 

OGŁOSZENIE