Zgłoszenia do udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

udostępnij

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj.:

 • osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz
 • dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazanymi w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.
 1. Program zapewnia usługi asystencji osobistej świadczone uczestnikom przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego dalej także „asystentem”.
 2. Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin/powiatów w zakresie świadczenia usług asystencji osobistej, które będą dostosowane do potrzeb uczestnika, mieszkającego na terenie danej gminy/powiatu.
 3. Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:
 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby w terminie do 08 listopada 2022 roku, do godz. 16.00  do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach ul. Rynek 21

Należy wypełnić i złożyć:

 • kartę zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 Plik do pobrania;
 • dołączyć kserokopię odpowiedniego orzeczenia;
 • klauzulę informacyjną w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Plik do pobrania.

Dokumenty można przesłać:

 • zgłoszenie można wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 21 05-082 Stare Babice

lub złożyć w wyznaczonym terminie – do 08 listopada 2022 r. do godz. 16.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Rynek 21w godzinach pracy Ośrodka:

poniedziałek od 8.00 do 17.00

wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00

piątek od 8.00 do 15.00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 722 90 11 wew. 230 w ww. godz. pracy Ośrodka.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w 2023 roku  i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

 

Informujemy, że Gmina Stare Babice powinna złożyć wniosek na środki finansowe w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w wyznaczonym terminie do 10 listopada 2022 r.

Wszelkie informacje o Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2023 znajdą Państwo na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023