Zgłoszenia do udziału w programie „Opieka Wytchnieniowa”

udostępnij

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
  – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

W ramach Programu planuje się objąć wsparciem członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.
Program ma także zapewniać:

 • w odniesieniu do rozwiązań systemowych:
  – wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  – wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;
 • w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

 

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby w terminie do 08 listopada 2022 r. do godz. 16.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach ul. Rynek 21

 

Należy wypełnić i złożyć:

 • kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Plik do pobrania;
 • kserokopię odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności;
 • klauzulę informacyjną w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 Plik do pobrania.

Dokumenty można przesłać:

 • zgłoszenie można wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 21,05-082 Stare Babice

 • lub złożyć ww. dokumenty w wyznaczonym terminie – do 08 listopada 2022 r. do godz. 16.00 w godzinach pracy Ośrodka:

poniedziałek od 8.00 do 17.00

wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00

piątek od 8.00 do 15.00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 722 90 11 wew. 230 w ww. godz. pracy Ośrodka.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w 2023 roku i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

 

Informujemy, że Gmina Stare Babice powinna złożyć wniosek na środki finansowe w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w wyznaczonym terminie do 10 listopada 2022 r.

Uwaga!

Wszelkie informacje o Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa—edycja-2023