Fundusze Sołeckie na rok 2022

udostępnij

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami i dokumentami dotyczącymi Funduszu Sołeckiego na rok 2022. 

Miejsca i terminy obrad zebrań wiejskich, na których zostaną ustalone przedsięwzięcia do realizacji w 2022 roku, w ramach środków z funduszu sołeckiego, podadzą do publicznej wiadomości mieszkańcom sołtysi, na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. Komunikaty te będziemy także zamieszczać na naszej stronie.
Zachęcamy Państwa już dziś do aktywnego udziału w tych spotkaniach. Głos każdego z Was ma znaczenie, a podjęte decyzje wpłyną na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców.

Zasady funkcjonowania funduszu sołeckiego zostały uregulowane ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim. Ustawa ta stanowi zbiór jednolitych dla wszystkich gmin wiejskich zasad udziału mieszkańców wsi w współdecydowaniu o wydatkach części budżetu na dany rok.
Zgłoszone we wniosku przedsięwzięcia muszą spełniać równocześnie trzy podstawowe warunki:

  • są zadaniami własnymi gminy,
  • służą poprawie życia mieszkańców,
  • są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Środki z funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone wyłącznie na zadania uchwalone przez sołectwo we wniosku.
Inicjatywę w składaniu propozycji do funduszu sołeckiego zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim posiadają:
– sołtys,
– rada sołecka,
– 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Wniosek, wraz z informacją o kosztach i uzasadnieniem jest przedkładany wójtowi w terminie do 30 września, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu na następny rok budżetowy.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty związane z funduszem sołeckim dostępne na stronie: https://stare-babice.pl/fundusze-soleckie-2021/

401K retirement savings piggy bank concept