Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

udostępnij

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zawiera dane osoby składającej wniosek lub dane osoby, w imieniu której wniosek jest składany:

  • imię (imiona) i nazwisko;
  • datę urodzenia;
  • obywatelstwo;
  • płeć;
  • rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
  • serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
  • informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • adres pobytu;
  • dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
  • numer PESEL.

Zapraszamy Państwa do składania wniosku od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 14.00, a w piątek od 8.00 do 12:00.

Uprzejmie prosimy o założenie rachunku bankowego, na który zostanie przekazana Państwu kwota jednorazowego świadczenia pieniężnego, co jest wymagane we Wniosku o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Załączamy wzór Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Wniosek po dokonaniu wpisu do rejestru PESEL trzeba wydrukować, wypełnić alfabetem łacińskim i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z siedzibą 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 21.

Prosimy o umawianie się na złożenie wniosku pod nr tel. 22 722 90 11 wew. 230.