Koncepcja budowy ulicy Lwowskiej

udostępnij

Sporządzona koncepcja budowy drogi gminnej – ulicy Lwowskiej, o długości ok 3,9 km, położonej w miejscowościach: Babice Nowe, Latchorzew, Lubiczów, Blizne Łaszczyńskiego na odcinku od drogi gminnej 15-1KDL w Babicach Nowych przebiegającej do ul. Gościnnej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego na terenie gminy Stare Babice ma stanowić odciążenie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 580 (ul. Warszawskiej).

Projektowana ulica Lwowska jest drogą kategorii gminnej klasy G – droga główna, o przekroju dwujezdniowym (2×2), która ma za zadanie połączenie miejscowości położonych w zachodniej części gminy Stare Babice z  miastem stołecznym Warszawa przez wybudowanie wiaduktu drogowego nad drogą ekspresową nr 8.

Przebieg ulicy Lwowskiej został poprowadzony po południowej stronie ul. Warszawskiej, częściowo po śladzie istniejącej drogi gruntowej. W skrzyżowaniu ul. Lwowskiej z ul. Ogrodniczą (droga powiatowa) zaprojektowano rondo. Ruch lokalny włączony został do ul. Lwowskiej poprzez pięć skrzyżowań zwykłych z drogami gminnymi: 15-1 KDL, ul. Szeligowską, 3aKDD, 1KDD oraz ul. Gościnną. Po obydwu stronach ul. Lwowskiej zaprojektowano drogi serwisowe z jezdnią o szerokości 3,5 –5,0 m w celu obsługi przyległego terenu.

Wzdłuż ulicy Lwowskiej zostały zaprojektowane chodniki oraz ścieżka rowerowa, przechodząca w rejon drogi serwisowej nr 8 w ciąg pieszo – rowerowy.  Przewidziana została rezerwa terenu pod torowisko tramwajowe, jako rozwiązanie docelowe. Zastosowane rozwiązania stwarzają warunki zachęcające do korzystania z najmniej uciążliwych dla przestrzeni, środowiska i mieszkańców środków transportu. Istniejący w bliskiej odległości od ul. Ogrodniczej parking „Parkuj i Jedź” ułatwia przesiadki z samochodu i roweru do komunikacji zbiorowej. Dodatkowym ułatwieniem jest system roweru publicznego zintegrowanego z transportem publicznym. 

Ulica Lwowska, według rozwiązań przyjętych w sporządzonej koncepcji, ma służyć poprawie komfortu życia mieszkańców dzięki zapewnieniu alternatywy dojazdu dla istniejącej drogi wojewódzkiej nr 580 (ul. Warszawskiej), co umożliwi dogodne połączenie komunikacyjne pomiędzy zachodnią częścią województwa mazowieckiego, a miastem stołecznym Warszawa.

Opis techniczny Lwowska