Konkurs Grantowy „Cyfrowa Gmina” – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

udostępnij

Centrum Projektów Polska Cyfrowa prowadzi nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina – Granty PPGR”.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Projekt skierowany jest do dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy osiągnęli pełnoletność, posiadających krewnego w linii prostej, który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach programu jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

a)  dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (Oddział Terenowy KOWR w Warszawie potwierdza, że na terenie Gminy Stare Babice funkcjonowało zlikwidowane PPGR oraz występowało mienie lub nieruchomości PPGR, w tym nieruchomości zamieszkałe przez byłych pracowników PPGR)

b)  dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej,
rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która pracowała niegdyś
w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub w gminie, w której funkcjonował PPGR

c) dziecko wskazane w oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia,
w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia oświadczenia (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem, zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy –

uwaga: w przypadku, gdy dzieci korzystały z laptopów użyczonych do nauki zdalnej w ramach projektów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”, a które to laptopy zostały zwrócone do szkół w chwili przywrócenia nauki stacjonarnej i obecnie znajdują się w szkołach, są uprawnione do aplikowania o sprzęt w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina – Granty PPGR”.

Oświadczenie składa rodzic/opiekun prawny ucznia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

a)  sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,
b)  ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,
c)  usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym
w ramach projektu tylko w przypadku, gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Informacje dodatkowe:

 • informacje szczegółowe o programie można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr,
 • zgodnie z warunkami programu komputery są udostępniane w ramach umowy użyczenia na okres 2 lat,
 • program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych,
 • w razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia krewnego wskazanego w oświadczeniu w zlikwidowanym PPGR należy dołączyć go do składanych dokumentów (wymóg nieobligatoryjny).

Zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się Gminy Stare Babice do uczestnictwa w programie.

W celu zgłoszenia się do programu „Cyfrowa Gmina – granty PPGR” prosimy o złożenie kompletu dokumentów do Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32, pokój nr 2 (parter) – Referat Funduszy Zewnętrznych w terminie do dnia 29 października 2021 r., zgodnie z wykazem poniżej:

 1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego
 2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 4. Oświadczenie o braku możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu (w przypadku ubiegania się o dofinansowanie usługi dostępu do Internetu)
 5. Dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia krewnego wskazanego w oświadczeniu w zlikwidowanym PPGR – dokument nieobligatoryjny

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego
 2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zapraszamy rodziców i uczniów uprawnionych do składania wniosków.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod nr tel. 22 730 80 77.

 

Konkurs Grantowy współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia