Umowy na realizacje programów Opieka wytchnieniowa i Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

udostępnij

Gmina Stare Babice przystąpiła do realizacji dwóch programów finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego:

 • Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, który będzie po raz trzeci realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach;
 • Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który będzie realizowany po raz pierwszy.

 23 lutego 2022 r. Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka razem ze Skarbnikiem Gminy Mariolą Sarzyńską podpisali z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem dwie umowy na realizację ww. programów:

 • umowę nr 105/2022/OW, której przedmiotem jest przekazanie środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości 172 800 zł na realizację w 2022 roku zadania w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  b) osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej;

 • umowę nr 102/2022/AOON, której przedmiotem jest przekazanie środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości 278 640,00 na realizację w 2022 roku zadania w zakresie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
  a) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
  b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.).                              

Środki pozyskane z Funduszu Solidarnościowego w łącznej wysokości 451 440,00 zł stanowią całkowitą wartość programów i zostaną przeznaczone na realizację obu zadań w 2022 roku.

Programy będą realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach.