XXII Sesja Rady Gminy

udostępnij

W dniu 02.07.2020 r. odbyła się XXII Sesja Rady Gminy Stare Babice. Była to pierwsza sesja w trybie stacjonarnym od momentu wprowadzenia na terenie naszego kraju stanu epidemii.

Jednym z punktów obrad była prezentacja Raportu o stanie Gminy Stare Babice za 2019 r. Raport o stanie gminy obejmuje wszystkie sfery działalności jednostki samorządu terytorialnego. Jest on podsumowaniem pracy wójta za poprzedni rok. Raport jest dostępny tutaj . Przedstawienie raportu zakończyło się głosowaniem nad wotum zaufania dla wójta – głosowało 15 radnych, za było 14, 1 był przeciwny.

W kolejnym punkcie obrad radni głosowali nad absolutorium, które poprzedzone było rozpatrzeniem sprawozdania i oceny z wykonania budżetu gminy Stare Babice za rok 2019. Sprawozdanie budżetowe pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna Rady Gminy, a jej Przewodniczący Krzysztof Szuba złożył wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stare Babice Sławomirowi Sumce. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła sprawozdanie wójta gminy z wykonania budżetu za 2019 rok. Radni jednomyślnie udzielili wójtowi absolutorium.
Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice Henryk Kuncewicz wraz z Radną Ewą Kawczyńską oraz Skarbnikiem Gminy Mariolą Sarzyńską w imieniu wszystkich radnych, sołtysów i zgromadzonych gości wręczając kwiaty pogratulowali oraz podziękowali wójtowi za pracę na rzecz rozwoju gminy, za przeprowadzane inwestycje, życzyli sukcesów oraz dalszej, owocnej współpracy.
Pan wójt dziękując, podkreślił, że jest to wspólny sukces osiągnięty dzięki współpracy radnych, sołtysów oraz zaangażowaniu pracowników urzędu gminy.

 

Podczas dalszych obrad sesji zostało przyjęte również sprawozdanie z działalności  Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice.

W kolejnym punkcie obrad ponownie rozpatrzony został projekt uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców na terenie gminy Stare Babice na okres od dnia 26 maja 2020 r.  do  dnia 30 września 2020 r.  W związku z uchyleniem poprzedniej uchwały ustalającej wysokość tych dopłat z dnia 19 maja została uchylona przez wydział nadzoru Wojewody Mazowieckiego ze względu na brak pokrycia w budżecie. Decyzją wszystkich radnych przyjęto uchwałę o dopłacie 9,39 zł netto + VAT do 1 m3 ścieków.
Po uwzględnieniu dopłaty, taryfowa cena dla odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków wyniesie 7,15 zł netto + VAT za 1m3 ścieków.

XXII Obrady Rady Gminy zostały również rozszerzone o projekt uchwały w sprawie zmiany zapisów w dokumencie o utworzeniu w sferze użyteczności publicznej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością gminy Stare Babice. W zapisie tego projektu zmiana dotyczyła rozszerzenia działalności Spółki Eko Babice o prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, polegającą na: odbiorze, zbieraniu, transporcie, zagospodarowaniu, i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Stare Babice.

Zadanie to ma charakter usługi publicznej, świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym i będzie realizowane w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców w okresie 3 lat począwszy od 1 stycznia 2021 r. (za było 12 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 3).

Radni Klubu Łączy Nas Gmina nie zgodzili się na rozszerzenie porządku obrad o uchwałę w sprawie zakupu działki od Parafii WNMP w Starych Babicach. Uchwała stanowiła zalecenie wójtowi Gminy podjęcia negocjacji w sprawie zakupu działki 633/22 o powierzchni 4076 m2.

Podczas XXII Sesji Rady Gminy przystąpiono również do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: południowej części wsi Stanisławów, północnej części wsi Klaudyn w obszarze położonym między ul. Ciećwierza a „Nowa Drogą” – etap I, oraz części wsi Klaudyn „Po Jednostce”.

Transmisja z obrad sesji jest dostępna tutaj.

Projekty uchwał dostępne są tutaj.