Zarządzenie 64/2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu

udostępnij

Zarządzenie Nr 64/2021
Wójta Gminy Stare Babice z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice w 2021 r. Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) oraz uchwały XXIV/259/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 zarządzam, co następuje:

§ 1

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice w 2021 r. został przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem Nr 17/2021 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice w 2021 r.

§ 2

1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice w 2021 r. wybranych zostało 9 ofert.
2. Wartość udzielonych dotacji wynosi 82 667,00 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem zł), co stanowi 55,11 % kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie Gminy Stare Babice w 2021 r.

§ 3

1. Propozycje dotacji:
1) Fundacji „Nasze Szczęścia”
Nazwa zadania: Babicki klub dla rodzin
Koszt całkowity realizacji zadania – 9 192 zł (dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa zł)
Wnioskowana dotacja – 8 692 zł (osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa zł)
Propozycja dotacji – 8 692 zł (osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa zł)

2) Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Kotwica”
Nazwa zadania: Taniec towarzyski dla dzieci i młodzieży – świat tańca 2021
Koszt całkowity realizacji zadania – 4 425 zł (cztery tysiące czterysta dwadzieścia pięć zł)
Wnioskowana dotacja – 4 125 zł (cztery tysiące sto dwadzieścia pięć zł)
Propozycja dotacji – 4 125 zł (cztery tysiące sto dwadzieścia pięć zł)

3) Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Kotwica”
Nazwa zadania: Warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży gramy w szachy 2021
Koszt całkowity realizacji zadania – 3 150 zł (trzy tysiące sto pięćdziesiąt zł)
Wnioskowana dotacja – 2 850 zł (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt zł)
Propozycja dotacji – 2 850 zł (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt zł)

4) Stowarzyszeniu Działajmy Razem
Nazwa zadania: Organizacja warsztatów umuzykalniających w ramach Orkiestry
Koszt całkowity realizacji zadania – 18 204 zł (osiemnaście tysięcy dwieście cztery zł)
Wnioskowana dotacja – 15 204 zł (piętnaście tysięcy dwieście cztery zł)
Propozycja dotacji – 10 000 zł (dziesięć tysięcy zł)

5) Stowarzyszeniu Starobabicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
Nazwa zadania: Aktywny i kulturalny Senior
Koszt całkowity realizacji zadania – 34 210 zł (trzydzieści cztery tysiące dwieście dziesięć zł)
Wnioskowana dotacja – 33 010 zł (trzydzieści trzy tysiące dziesięć zł)
Propozycja dotacji – 10 000 zł (dziesięć tysięcy zł)

6) Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Kotwica”
Nazwa zadania: Prowadzenie chórów – Chór „Sami Swoi” 2021
Koszt całkowity realizacji zadania – 10 550 zł (dziesięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt zł)
Wnioskowana dotacja – 9 850 zł (dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt zł)
Propozycja dotacji – 7 000 zł (siedem tysięcy zł)

7) Fundacji Na Przekór
Nazwa zadania: Między miejscami – przystanek III – międzynarodowa wymiana doświadczeń młodzieży
Koszt całkowity realizacji zadania – 37 700 zł (trzydzieści siedem tysięcy siedemset zł)
Wnioskowana dotacja – 29 700 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset zł)
Propozycja dotacji – 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy zł)

8) Fundacji Na Przekór
Nazwa zadania: Zwyczajni – nadzwyczajni…- spotkania z autorytetami
Koszt całkowity realizacji zadania – 13 560 zł (trzynaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt zł)
Wnioskowana dotacja – 11 500 zł (jedenaście tysięcy pięćset zł)
Propozycja dotacji – 5 000 zł (pięć tysięcy zł)

9) Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich
Nazwa zadania: Dramowo na nowo
Koszt całkowity realizacji zadania – 13 300 zł (trzynaście tysięcy trzysta zł)
Wnioskowana dotacja – 11 000 zł (jedenaście tysięcy zł)
Propozycja dotacji – 10 000 zł (dziesięć tysięcy zł)

10) Fundacji Na Przekór
Nazwa zadania: Uniwersytet dzieci
Koszt całkowity realizacji zadania – 17 550 zł (siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt zł)
Wnioskowana dotacja – 14 950 zł (czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt zł)
Propozycja dotacji – 0,00 zł (zero zł)

11) Polskiemu Stowarzyszeniu Carrom
Nazwa zadania: Barwne i ciekawe Indie
Koszt całkowity realizacji zadania – 9 240 zł (dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści zł)
Wnioskowana dotacja – 8 600 zł (osiem tysięcy sześćset zł)
Propozycja dotacji – 0,00 zł (zero zł)
2. Warunkiem udzielenia dotacji na realizację zadań w przypadku dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, jest złożenie skorygowanej oferty.
3. Korektę należy złożyć poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie https://www.witkac.pl/#/Urzad/Dep/818
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2021 r. do godziny 15:00 oraz przed podpisaniem umowy złożyć oświadczenie, potwierdzające gotowość do realizacji wybranego zadania.
4. W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie uznaje się, że Oferent nie wyraża zgody na zmniejszenie dotacji i wycofuje swoją ofertę.

§ 4

Z powodu nieuzyskania minimalnej ilości punktów, wymaganych w ocenie merytorycznej dotacji nie udzielono:
1) Fundacji Instytut Białowieski
Nazwa zadania: Centrum Zrównoważonego Rozwoju „Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”
Koszt całkowity realizacji zadania – 140 000 zł (sto czterdzieści tysięcy zł)
Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 140 000 zł (sto czterdzieści tysięcy zł)

2) Fundacji Damy radę – z kulturą!
Nazwa zadania: Minimusical dla każdego!
Koszt całkowity realizacji zadania – 46 150 zł (czterdzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt zł)
Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 41 530 zł (czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści zł)

3) Fundacji Ewy Johansen „Talent”
Nazwa zadania: „Muzyka Polska” – projekt edukacji kulturalnej online przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych
Koszt całkowity realizacji zadania – 13 075 zł (trzynaście tysięcy siedemdziesiąt pięć zł)
Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 10 800 zł (dziesięć tysięcy osiemset zł)

4) Fundacji Sofijka – edukacja i rozwój
Nazwa zadania: Kreatywne warsztaty literackie dla dzieci i młodzieży
Koszt całkowity realizacji zadania – 11 920 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia zł)
Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 10 620 zł (dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia zł)

5) Stowarzyszeniu Voce&Passione
Nazwa zadania: Dzień Babic klasycznie – Gala operowo-operetkowa
Koszt całkowity realizacji zadania – 15 350 zł (piętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt zł)
Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 15 350 zł (piętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt zł)

6) Towarzystwu Śpiewacze Una Cantamus
Nazwa zadania: Koncert oratoryjny “Magnificat in D”
Koszt całkowity realizacji zadania – 36 114 zł (trzydzieści sześć tysięcy sto czternaście zł)
Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 24 264 zł (dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt zł)

7) Stowarzyszeniu Edukacyjno-Kulturalnemu „NDM”
Nazwa zadania: Nasze Zabytki Inaczej!
Koszt całkowity realizacji zadania – 1 000 zł (jeden tysiąc zł)
Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 900 zł (dziewięćset zł)

8) Fundacji Partytura
Nazwa zadania: Tango w Starych Babicach
Koszt całkowity realizacji zadania – 10 476,20 zł (dziesięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć zł 20/100)
Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 9 000 zł (dziewięć tysięcy zł)

9) Fundacji Kultury Scenemus
Nazwa zadania: Koncerty muzyki sakralnej – kwartet wokalny Cantus Antiquus
Koszt całkowity realizacji zadania – 5 984,25 zł (pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery zł 25/100)
Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 5 324,25 zł (pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery zł 25/100)

10) Stowarzyszeniu Anatomia Rocka
Nazwa zadania: Warsztaty perkusyjne z Maciejem Ślimakiem Starostą w Starych Babicach
Koszt całkowity realizacji zadania – 15 237 zł (piętnaście tysięcy dwieście trzydzieści siedem zł)
Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 14 637 zł (czternaście tysięcy sześćset trzydzieści siedem zł)

11) Stowarzyszeniu Proculture
Nazwa zadania: Koncert Muzyki Kameralnej – Meccore String Quartet
Koszt całkowity realizacji zadania – 8 200 zł (osiem tysięcy dwieście zł)
Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 8 200 zł (osiem tysięcy dwieście zł)

12) Fundacji Burza Mózgów
Nazwa zadania: Koncert Biblioteka Przedszkolaka – ogólnopolska kampania społeczna w 10 przedszkolach w gminie Stare Babice
Koszt całkowity realizacji zadania – 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy zł)
Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 12 000 zł (dwanaście tysięcy zł)

13) Stowarzyszeniu Operetka Wrocławska
Nazwa zadania: Operetka na WYNOS!
Koszt całkowity realizacji zadania – 30 350 zł (trzydzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt zł)
Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 30 350 zł (trzydzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt zł)

14) Agencji Muzycznej Robsound
Nazwa zadania: Reazalicja koncertu pt. „Powrót na Scenę”
Koszt całkowity realizacji zadania – 5 800 zł (pięć tysięcy osiemset zł)
Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 4 800 zł (cztery tysiące osiemset zł).

§ 5

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w trybie przewidzianym w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, które nie będą pokrywać pełnych kosztów realizacji zadania.

§ 6

Na realizację zadań Wójt Gminy Stare Babice zawrze umowy z Oferentami.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Zamówień i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Stare Babice.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Babice
(-) Sławomir Sumka

 

 

ZARZĄDZENIE