Zarządzenie 65/2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu

udostępnij

Zarządzenie Nr 65/2021
Wójta Gminy Stare Babice z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2021 r. Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 późn.zm.) oraz uchwały XXIV/259/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 zarządzam, co następuje:

§ 1

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2021 r. został przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem Nr 22/2021 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2021 r.

§ 2

1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2021 r. wybrane zostały 4 oferty.
2. Wartość udzielonych dotacji wynosi 29 650 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt zł), co stanowi 59,30 % kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie Gminy Stare Babice w 2021 r.

§ 3

1. Propozycje dotacji:

1) Fundacji „Aktywni Dłużej”
Nazwa zadania: Joga na Polanie Lipków dla Seniorów, ich rodzin i wszystkich mieszkańców Gminy Stare Babice – 2 edycja
Koszt całkowity realizacji zadania – 6 850 zł (sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt zł)
Wnioskowana dotacja – 2 550 zł (dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt zł)
Propozycja dotacji – 2 550 zł (dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt zł)

2) Fundacji „Aktywni Dłużej”
Nazwa zadania: Ruch rozwijający Seniora – terapia ruchem – 3 edycja
Koszt całkowity realizacji zadania – 9 400 zł (dziewięć tysięcy czterysta zł)
Wnioskowana dotacja – 7 100 zł (siedem tysięcy sto zł)
Propozycja dotacji – 7 100 zł (siedem tysięcy sto zł)

3) Fundacji Promocji Rekreacji „KIM”
Nazwa zadania: Seniorzy w akcji
Koszt całkowity realizacji zadania – 24 900 zł (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset zł)
Wnioskowana dotacja – 24 100 zł (dwadzieścia cztery tysiące sto zł)
Propozycja dotacji – 15 000 zł (piętnaście tysięcy zł)

4) KUMA JUDO
Nazwa zadania: Rodzinny turniej KUMA CUP pod Patronatem Wójta Gminy Stare Babice
Koszt całkowity realizacji zadania – 8 000 zł (osiem tysięcy zł)
Wnioskowana dotacja – 6 000 zł (sześć tysięcy zł)
Propozycja dotacji – 5 000 zł (pięć tysięcy zł)

5) Fundacji „Aktywni Dłużej”
Nazwa zadania: Babicka Szkoła Relaksacji
Koszt całkowity realizacji zadania – 3 650 zł (trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt zł)
Wnioskowana dotacja – 1 350 zł (tysiąc trzysta pięćdziesiąt zł)
Propozycja dotacji – 0,00 zł (zero zł)

6) Fundacji „Aktywni Dłużej”
Nazwa zadania: Uważność w ruchu – cykl spotkań z jogą i nordic walking
Koszt całkowity realizacji zadania – 10 580 z ł (dziesięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt zł)
Wnioskowana dotacja – 7 280 zł (siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt zł)
Propozycja dotacji – 0,00 zł (zero zł)
2. Warunkiem udzielenia dotacji na realizację zadań w przypadku dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, jest złożenie skorygowanej oferty.
3. Korektę należy złożyć poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie https://www.witkac.pl/#/Urzad/Dep/818 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2021 r. do godziny 15:00 oraz przed podpisaniem umowy złożyć oświadczenie, potwierdzające gotowość do realizacji wybranego zadania.
4. W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie uznaje się, że Oferent nie wyraża zgody na zmniejszenie dotacji i wycofuje swoją ofertę.

 

§ 4

Z powodu nieuzyskania minimalnej ilości punktów, wymaganych w ocenie merytorycznej dotacji nie udzielono:

1) Fundacja Instytut Białowieski
Nazwa zadania: Centrum Zrównoważonego Rozwoju „Okrągły stół dla Puszczy
Białowieskiej”
Koszt całkowity realizacji zadania – 40 000 zł (czterdzieści tysięcy zł)
Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 40 000 zł (czterdzieści tysięcy zł)

2) Uczniowski Klub Sportowy RG Legia Warszawa
Nazwa zadania: Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży
Koszt całkowity realizacji zadania – 20 650 z ł (dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt zł)
Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 9 650 zł (dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt
zł)

3) Fundacji Self Active Planet Akademia Rozwoju Osobistego
Nazwa zadania: Warsztaty fitness i jogi
Koszt całkowity realizacji zadania – 2 230 z ł (dwa tysiące dwieście trzydzieści zł)
Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 2 000 zł (dwa tysiące zł).

§ 5

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w trybie przewidzianym w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, które nie będą pokrywać pełnych kosztów realizacji zadania.

§ 6

Na realizację zadań Wójt Gminy Stare Babice zawrze umowy z Oferentami.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Zamówień i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Stare Babice.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stare Babice
(-) Sławomir Sumka

 

 

ZARZĄDZENIE