Zarządzenie 66/2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu

udostępnij

Zarządzenie Nr 66/2021
Wójta Gminy Stare Babice z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w 2021 r. Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) oraz uchwały nr XXVII/293/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 zarządzam, co następuje:

§ 1

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w 2021 r. został przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem Nr 23/2021 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w 2021 r.

§ 2

1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży w 2021 r. wybrane zostały 3 oferty.
2. Wartość udzielonych dotacji wynosi 28 500 zł (dwadzieścia osiem tysięcy pięćset zł), co stanowi 57% kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie Gminy Stare Babice w 2021 r.

§ 3

1. Propozycja dotacji:
1) Fundacji „Ruszyć z kopyta”
Nazwa zadania: Edukacyjna jazda konna dla najmłodszych z Gminy Stare Babice 2021
Koszt całkowity realizacji zadania – 10 520 zł (dziesięć tysięcy pięćset dwadzieścia zł)
Wnioskowana dotacja – 8 500 zł (osiem tysięcy pięćset zł)
Propozycja dotacji – 8 500 zł (osiem tysięcy pięćset zł)

2) Stowarzyszeniu Jachtklub Łomianki
Nazwa zadania: Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym
Koszt całkowity realizacji zadania – 36 875 zł (trzydzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć zł)
Wnioskowana dotacja – 22 820 zł (dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia zł)
Propozycja dotacji – 10 000 zł (dziesięć tysięcy zł)

3) Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Kotwica”
Nazwa zadania: Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stare Babice. Świetlica środowiskowa wszędobylscy w Borzęcinie Dużym
Koszt całkowity realizacji zadania – 17 300 zł (siedemnaście tysięcy trzysta zł)
Wnioskowana dotacja – 16 600 zł (szesnaście tysięcy sześćset zł)
Propozycja dotacji – 10 000 zł (dziesięć tysięcy zł).

2. Warunkiem udzielenia dotacji na realizację zadań w przypadku dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, jest złożenie skorygowanej oferty.
3. Korektę należy złożyć poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie https://www.witkac.pl/#/Urzad/Dep/818 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2021 r. do godziny 15:00 oraz przed podpisaniem umowy złożyć oświadczenie, potwierdzające gotowość do realizacji wybranego zadania.
4. W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie uznaje się, że Oferent nie wyraża zgody na zmniejszenie dotacji i wycofuje swoją ofertę.

§ 4

Z powodu nieuzyskania minimalnej ilości punktów, wymaganych w ocenie merytorycznej dotacji nie udzielono:
1) Fundacji Instytut Białowieski
Nazwa zadania: Centrum Zrównoważonego Rozwoju „Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”
Koszt całkowity realizacji zadania – 40 000 zł (czterdzieści tysięcy zł)
Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 40 000 zł (czterdzieści tysięcy zł)

2) Fundacji PRODRIVER
Nazwa zadania: Babickie drogi bez promili
Koszt całkowity realizacji zadania – 20 000 z ł (dwadzieścia tysięcy zł)
Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 15 000 zł (piętnaście tysięcy zł)

3) Stowarzyszeniu „Lawendowe Wzgórza”
Nazwa zadania: Realizacja Programu Rekomendowanego „Unplugged”
Koszt całkowity realizacji zadania – 15 680 z ł (piętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt zł)
Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 14 080 zł (czternaście tysięcy osiemdziesiąt zł).

§ 5

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w trybie przewidzianym w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, które nie będą pokrywać pełnych kosztów realizacji zadania.

§ 6

Na realizację zadań Wójt Gminy Stare Babice zawrze umowy z Oferentami.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Zamówień i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Stare Babice.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stare Babice
(-) Sławomir Sumka

 

ZARZĄDZENIE