Zarządzenie 67/2021 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu

udostępnij

Zarządzenie Nr 67/2021
Wójta Gminy Stare Babice z dnia 9 marca 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu edukacji społecznej i wychowania w 2021 r. Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) oraz uchwały XXIV/259/2020 Rady Gminy Stare Babice z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 zarządzam, co następuje:

§ 1

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu edukacji społecznej i wychowania w 2021 r. został przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem Nr 24/2021 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu edukacji społecznej i wychowania w 2021 r.

§ 2

1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy z zakresu edukacji społecznej i wychowania w 2021 r. wybrane zostały 2 oferty.
2. Wartość udzielonych dotacji wynosi 26 000 zł (dwadzieścia sześć tysięcy zł), co stanowi 57,78 % kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie Gminy Stare Babice w 2021 r.

§ 3

1. Propozycje dotacji:
1) Fundacji „Nasze Szczęścia”
Nazwa zadania: Mamy siebie
Koszt całkowity realizacji zadania – 46 234 zł (czterdzieści sześć tysięcy dwieście trzydzieści cztery zł)
Wnioskowana dotacja – 43 234 zł (czterdzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści cztery zł)
Propozycja dotacji– 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy zł)
2) Stowarzyszeniu Misji Afrykańskich
Nazwa zadania: Wychowanie przez rozmawianie
Koszt całkowity realizacji zadania – 19 820 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia zł)
Wnioskowana dotacja – 15 170 zł (piętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt zł)
Propozycja dotacji – 6 000 zł (sześć tysięcy zł).
2. Warunkiem udzielenia dotacji na realizację zadań w przypadku dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, jest złożenie skorygowanej oferty.
3. Korektę należy złożyć poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie https://www.witkac.pl/#/Urzad/Dep/818 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2021 r. do godziny 15:00 oraz przed podpisaniem umowy złożyć oświadczenie, potwierdzające gotowość do realizacji wybranego zadania.
4. W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie uznaje się, że Oferent nie wyraża zgody na zmniejszenie dotacji i wycofuje swoją ofertę.

§ 4

Z powodu nieuzyskania minimalnej ilości punktów, wymaganych w ocenie merytorycznej dotacji nie udzielono:
1) Fundacji Instytut Białowieski
Nazwa zadania: Centrum Zrównoważonego Rozwoju „Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”
Koszt całkowity realizacji zadania – 40 000 zł (czterdzieści tysięcy zł)
Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 40 000 zł (czterdzieści tysięcy zł)
2) Fundacji „IDYLA”
Nazwa zadania: Aktywni rodzice
Koszt całkowity realizacji zadania – 48 000 z ł (czterdzieści osiem tysięcy zł)
Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 45 000 zł (czterdzieści pięć tysięcy zł).

§ 5

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w trybie przewidzianym w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, które nie będą pokrywać pełnych kosztów realizacji zadania.

§ 6

Na realizację zadań Wójt Gminy Stare Babice zawrze umowy z Oferentami.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Zamówień i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Stare Babice.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stare Babice
(-) Sławomir Sumka

 

ZARZĄDZENIE