Zawiadomienie o LIV sesji Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

Stare Babice, dnia 16 listopada 2022 r.

BORG.0002.13.2022

 

Zawiadomienie o LIV sesji Rady Gminy Stare Babice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561)

zwołuję LIV sesję Rady Gminy Stare Babice w dniu 25 listopada 2022 r. o godz. 14:00,

w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2022 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2022-2039.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w trybie darowizny od Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Stare Babice.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stosowanej przy ustalania zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do szkół.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr III/15/2018 Rady Gminy Stare Babice
  z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Babice.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Koczargach Starych.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie i zawarcie porozumienia z Gminą Izabelin w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie i zawarcie porozumienia z Gminą Izabelin w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia realizacji Modułu II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 18. Zapoznanie radnych z protokołem z kontroli Komisji Rewizyjnej.
 19. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Stare Babice w roku szkolnym 2021/2022.
 20. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 21. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 22. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych.
 23. Informacja Wójta o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby zobowiązane ustawą do składania oświadczeń majątkowych.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kuncewicz

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=468

Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7  i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz  i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372).

 

Treść zawiadomienia