Zawiadomienie o rozszerzeniu porządku obrad  XLI sesji  Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

Stare Babice, dnia 14 grudnia 2021 r.

BORG.0002.12.2021

 

Zawiadomienie o rozszerzeniu porządku obrad  XLI sesji  Rady Gminy Stare Babice

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) – r o z s z e r z a m porządek obrad XLI sesji Rady Gminy
w dniu 21 grudnia 2021 r. o godz. 14:00,
o następujący tematy:

 

  1. Przyjęcie protokołu z XXXIX i XL sesji Rady Gminy.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Stare Babice przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji „Programu Usług Teleopiekuńczych dla Mieszkańców Gminy Stare Babice”.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2021 rok.
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2021-2036.

 

Z poważaniem

    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          (-) Henryk Kuncewicz

 

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=468

 

Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7  i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz  i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834).

 

Zawiadomienie o rozszerzeniu porządku obrad  XLI sesji  Rady Gminy Stare Babice