Dowóz dziecka z niepełnosprawnościami – nowe wnioski

udostępnij

Szanowni Rodzice,

korzystający z dowozu dziecka niepełnosprawnego do placówek oświatowych,
które organizuje gmina Stare Babice, przypominamy o konieczności złożeniu wniosku w celu objęcia dziecka dowozem gminnym w roku szkolnym 2020/2021.

Wzór wniosku określa Zarządzenie Wójta Gminy Stare Babice nr 234 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie ustalenia zasad zapewnienia transportu i opieki uczniom niepełnosprawnym do szkół  i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Warunkiem zapewnienia transportu i opieki uczniom niepełnosprawnym przez gminę Stare Babice jest złożenie przez rodzica, opiekuna prawnego, wniosku o zapewnienie transportu i opieki.

Wniosek można pobrać i wydrukować ze strony: https://starebabice.bip.net.pl/?c=340 lub odebrać w siedzibie Urzędu.

Wniosek po sprawdzeniu formalnym przez Referat Wspólnej Obsługi Jednostek Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21, piętro 1, pokój 24 należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice do 15 lipca 2020 r.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia,
2) kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
3) skierowanie do placówki oświatowej wydane przez właściwego starostę,
4) potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka specjalnego, wydane przez dyrektora szkoły lub ośrodka ,
5) inne dokumenty lub oświadczenia niezbędne określone przez organ.

Rodzice, którzy planują dowozić dziecko własnym samochodem składają wniosek o zawarcie umowy powierzenia zadania również do 15 lipca 2020 r., do wniosku należy dołączyć także dane dotyczące spalania paliwa, dane pochodzące od producenta pojazdu.

Podstawa prawna:
Art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.)